cashinpills

Regulamin

Dołącz

Czym jest program partnerski Cash in Pills

 

Regulamin Programu Partnerskiego CashInPills

Program Partnerski CashInPills jest własnością firmy WOMM marketing  LLC. Umowa Programu Partnerskiego zostaje zawarta poprzez przystąpienie do Programu Partnerskiego pomiędzy Partnerem a WOMM marketing  LLC i określa warunki, na jakich prowadzona jest współpraca. Regulamin jest prawnym porozumieniem między CashInPills a Partnerem, który potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do Programu Partnerskiego i akceptować niniejszych postanowień.


I. Objaśnienia


 1. Program Partnerski CashInPills, platforma udostępniona w Internecie, która umożliwia zarabianie na pośredniczeniu w sprzedaży produktów.
 2. Regulamin: Niniejszy Regulamin
 3. Właściciel: WOMM marketing  LLC, zarejestrowany: Chrysorogiatissis & Kolokotroni 3040, Limassol, Cypr
 4. Organizator: CashInPills
 5. Partner: Osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie Partnerskim
 6. Formularz Rejestracyjny: formularz umożliwiający przesłanie danych osób lub firm chcących uczestniczyć w Programie.
 7. Panel Administracyjny: oznacza tę część serwisu, do której Partner ma indywidualny dostęp po poprawnym zarejestrowaniu się do Programu CashInPills. Panel Administracyjny Partnera zawiera informacje na temat zysków, statystyk, sprzedaży, a także umożliwia tworzenie kampanii reklamowych oraz składanie zapytań do właściciela i uczestniczenie w forum.
 8. Produkty: produkty oferowane przez Organizatora udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem Programu Partnerskiego.
 9. Narzędzia marketingowe-kreacje: materiały reklamowe przeznaczone do umieszczania na stronach internetowych i blogach Partnerów tj: ( banery, zdjęcia, artykuły/teksty).
 10. Link partnerski: unikalny link wygenerowany dla utworzonej kampanii, unikatowy dla Partnera.
 11. Kampania: akcja promocyjna tworzona przez Partnera.
 12. Statystyki: narzędzie umożliwiające śledzenie efektów kampanii.
 13. Chargeback: pomniejszenie prowizji z konta Partnera w momencie, kiedy klient skorzysta z możliwości zwrotu zakupionego produktu.

II. Partnerstwo w CashInPills

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego CashInPills jest wypełnianie Formularza Rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu.
 2. W Programie mogą uczestniczyć:
  a. Osoby fizyczne
  b. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 3. W formularzu należy podać obowiązkowo imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane kontaktowe w tym adres e-mail, oraz wybrać nazwę użytkownika i hasło.
 4. Akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze zrozumieniem i przyjęciem reguł obowiązujących w Programie Partnerskim.
 5. Udział w Programie Partnerskim jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego.

III. Prawa i obowiązki Partnera

 1. Partner przystępujący do Programu Partnerskiego po dokonaniu rejestracji zobligowany jest uzupełnić pozostałe informacje, w tym informacje dotyczące szczegółów płatności, a także przez cały okres użytkowania Programu przestrzegać zasad i reguł w nim określonych.
 2. Partner przystępując do Programu Partnerskiego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach współpracy Programu Partnerskiego. CashInPills zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad.
 3. CashInPills udziela Partnerowi licencji na korzystanie z materiałów reklamowych zawartych w Programie Partnerskim dotyczących promowanych produktów i wykorzystywanie ich na swoich stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych w celu promocji i zwiększenia sprzedaży.
 4. Niedozwolone jest kopiowanie treści stron produktów promowanych w Programie Partnerskim. Do promowania produktów Partner może wykorzystywać materiały znajdujące się w Programie Partnerskim CashInPills.
 5. W związku z tym, iż wszystkie produkty promowane w Programie Partnerskim są znakami towarowymi zastrzeżonymi i posiadają na to wszelkie niezbędne Certyfikaty, CashInPills zabrania reklamować sie pod słowami kluczowymi związanymi z wszystkimi naszymi markami.
 6. Partner zobowiązany jest na bieżąco aktualizować zawartość swoich stron internetowych, blogów, portali społecznościowych tak, aby zachować spójność i dokładność ze stroną główną produktu w Programie Partnerskim.
 7. Utrzymanie i aktualizacja stron internetowych Partnera jest wyłączną kwestią Partnera i to on jest za nią odpowiedzialny.
 8. Partner zgadza się na monitorowanie przez CashInPills swoich stron internetowych, jest także zobowiązany do szczegółowego przedstawienia źródła ruchu, jeżeli taką prośbę wystosuje Organizator.
 9. Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymogów Prawa obowiązujących na Rynkach, na których promuje produkty.
 10. Niedozwolone jest wykorzystywanie nazwy, logo, brendu CashInPills bez uzyskania zgody Organizatora.
 11. Partner akceptując Regulamin może korzystać z forum CashInPills i równocześnie zobowiązuje się do ogólnie przyjętych zasad etycznych i moralnych, a tym samym do nie zamieszczania wpisów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatność.
 12. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi.
 13. Po zakończeniu współpracy z Programem Partnerskim CashInPills Partner jest zobowiązany do usunięcia linków partnerskich wygenerowanych z Programu CashInPills.
 14. Partner świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży produktów będących w ofercie Programu Partnerskiego na serwisach aukcyjnych pojedynczo lub w pakietach.
 15. Partner wystawiający produkty z oferty Programu Partnerskiego w serwisach aukcyjnych, ma obowiązek składania zamówień na stronie produktowej w imieniu klienta, na adres i dane kontaktowe klienta.
 16. Partner nie może zamawiać produktów w ilościach hurtowych na dane osobowe jednego Klienta.
 17. Cookie powinny być zapisywane tylko poprzez przejście ze strony Partnera na stronę produktową za pomocą narzędzi, które są udostępnione w Programie Partnerskim CashInPills (linki, banery itp). Każda inna forma zapisywania cookie jest niedozwolona.
 18. Cookie jest ważne 90 dni i przez ten okres cookie nie jest nadpisywane i prowizja przypisywana jest Partnerowi, którego witryna została odwiedzona przez użytkownika jako pierwsza.
 19. Zabrania się reklamowania na forum cashinpills konkurencyjnych portali, programów oraz stron.
 20. Partner przystępując do Programu Partnerskiego wyraża zgodę na na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych przez WOMM marketing  LLC.

IV. Prawa i Obowiązki Organizatora


 1. Organizator zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia Programu Partnerskiego, w tym ochrony danych osobowych i szczegółów dotyczących wypłacanych prowizji.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie i rozliczanie sprzedaży produktów poleconych przez Partnerów.
 3. Organizator gwarantuje unikalność linków do tworzenia kreacji reklamowych dla Partnerów.
 4. Organizator zobowiązuje się dostarczać i na bieżąco aktualizować materiały reklamowe promowane w Programie Partnerskim produktów, a także informować Partnerów o zmianach w funkcjonowaniu Programu.
 5. Organizator udostępni każdemu nowo- zarejestrowanemu Partnerowi Panel do zarządzania promowanymi produktami.
 6. Organizator zapewni wsparcie techniczne, administracyjne a także pomoc w zakresie posługiwania się Programem Partnerskim CashInPills dla zarejestrowanych użytkowników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Partnera do grona członków Programu Partnerskiego bez podania przyczyny, a także do usunięcia konta Partnera w przypadku złamania zasad Regulaminu lub innych norm prawnych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w wypłacaniu prowizji w przypadku, gdy dane Partnera nie zostały przez niego podane poprawnie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia partnera z Programu Partnerskiego i niewypłacenia mu prowizji w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji nagromadzonych na koncie Partnera, który złamał niniejszy Regulamin.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia prowizji za zamówienia złożone po dacie odstąpienia Partnera od Programu Partnerskiego.
 12. Partner może złożyć reklamacje w przypadku nieotrzymania należnych pieniędzy i ubiegać się o wypłacenie niezrealizowanych środków w okresie 6 miesięcy od daty wymagalności danej płatności. Organizator po upływie 6 miesięcy dołoży wszelkich starań, aby zrealizować płatność, ale z przyczyn technicznych może to być niemożliwe.

V. Prowizje

 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego daje możliwość generowania unikalnych Linków Partnerskich na podstawie których rozliczana jest sprzedaż.
 2. Link Partnerski jest unikatowym kodem przypisanym bezpośrednio do Partnera i jest używany przez niego do promowania produktów znajdujących się Programie Partnerskim CashInPills
 3. Do promocji każdego produktu Partner zobowiązany jest wygenerować osobny Link Partnerski.
 4. Organizator daje możliwość tworzenia Kampanii reklamowych a tym samym generowania unikalnych rozszerzonych Linków Partnerskich.
 5. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi na podstawie zamówienia na stronie głównej produktu promowanego w Programie Partnerskim pochodzącego z unikalnego linku Partnera.
 6. Wysokość prowizji zmienia się w zależności od promowanego produktu.
 7. Prowizja jest naliczona w momencie wysłania produktu przez Organizatora do osoby zamawiającej. W przypadku sprzedaży za pobraniem na teren Kolumbii i Meksyku prowizja zostanie naliczona przez Organizatora po opłaceniu zamówienia i jego dostarczeniu do klienta.
 8. Prowizja zostaje anulowana na koncie Partnera, w momencie, gdy kupujący nie odbierze produktu (Chargeback)
 9. Organizator przewiduje prowizję za polecenie Programu Partnerskiego innym osobom. Prowizja ta jest wypłacana w momencie, gdy polecona osoba przystąpi do CashInPills i zacznie zarabiać.
 10. Prowizje wypłacane są z dołu po upływie 10-15 dni po zakończeniu miesiąca.
 11. Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągniecie minimalnego limitu zarobków oraz prawidłowe wypełnienie informacji o płatnościach w Panelu Administracyjnym Partnera.
 12. Partner ma możliwość śledzenia wypłat i prowizji w Panelu Administracyjnym swojego konta.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość pomniejszenia prowizji w momencie wystąpienia Chargebacków.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji Partnerowi, który generuje swoje prowizje niezgodnie z Regulaminem.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia partnera z Programu Partnerskiego i niewypłacenia mu prowizji w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.

VI. Panel Administracyjny Partnera


 1. Organizator udostępnia nowo-zarejestrowanemu Partnerowi Panel Administracyjny zawierający informacje o:
  • produktach
  • prowizjach
  • statystykach
 2. Daje możliwość tworzenia kampanii, pobierania materiałów reklamowych, korzystania z narzędzi marketingowych, forum, a także udostępnia możliwość kontaktu z Organizatorem.

VII. Postanowienia Końcowe


 1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Organizatorem a Partnerem przystępującym do Programu Partnerskiego i zastępuje wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.
 2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem konta i niewypłaceniem prowizji Partnerowi przez Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Partnera w przypadku działania Partnera na niekorzyść programu bądź na niekorzyść innych Partnerów.

 4. Każda ze stron, która chce rozwiązać niniejsze porozumienie a tym samym odstąpić od udziału w Programie Partnerskim lub usunąć Partnera z Programu Partnerskiego winna jest zawiadomić o tym fakcie druga stronę pisemnie za pośrednictwem e-maila, bądź Panelu Administracyjnego.
 5. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie Programu Partnerskiego, a tym samym niniejszej umowy.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Partnerów poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie Programu Partnerskiego CashInPills.
 7. Niniejszy regulamin jest sporządzony w kilku różnych językach. W przypadku jakiegokolwiek sporu rozstrzyga wersja polska.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Pamiętaj

Dołącz do CashInPills
Zacznij zarabiać już dziśJeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach, kliknij tutaj.
Wykorzystaj najlepsze narzędzia marketingowe do tworzenia skutecznych kampanii
skierowanych do klientów na całym świecie.
Spróbuj dziś!